Home
STK BIDV
Tổng cộng có 14 STK
STT SỐ TK LOẠI TK GIÁ BÁN KHO MUA
1 122xx001.999999 SỐ TÀI KHOẢN LỤC QUÝ 35.000.000 VNĐ Lục Quý, Sảnh 6 Nút
2 12266005666666 SỐ TÀI KHOẢN LỤC QUÝ 35.000.000 VNĐ Lục Quý, Sảnh 6 Nút
3 122xx0008.99999 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 16.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút
4 122xx0009.88888 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 16.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút
5 122xx0009.66666 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 16.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút
6 510.88.00.9988888 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 15.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút
7 510.88.00.7788888 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 15.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút
8 510.88.00.6688888 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 15.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút
9 510.88.00.5588888 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 15.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút
10 510.88.00.4488888 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 15.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút
11 510.88.00.3388888 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 15.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút
12 510.88.00.2288888 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 15.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút
13 510.88.00.1188888 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 15.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút
14 510.88.0000.88888 SỐ TÀI KHOẢN NGŨ QUÝ 15.999.000 VNĐ Ngũ Quý, Sảnh 5 Nút