Home
STK TP BANK
Tổng cộng có 9 STK
STT SỐ TK LOẠI TK GIÁ BÁN KHO MUA
1 1990.678.1990 STK NĂM SINH 3.333.000 VNĐ Năm Sinh
2 1995.678.1995 STK NĂM SINH 3.333.000 VNĐ Năm Sinh
3 1994.678.1994 STK NĂM SINH 3.333.000 VNĐ Năm Sinh
4 1993.678.1993 STK NĂM SINH 3.333.000 VNĐ Năm Sinh
5 1992.678.1992 STK NĂM SINH 3.333.000 VNĐ Năm Sinh
6 1991.678.1991 STK NĂM SINH 3.333.000 VNĐ Năm Sinh
7 1998.678.1998 STK NĂM SINH 3.333.000 VNĐ Năm Sinh
8 1997.678.1997 STK NĂM SINH 3.333.000 VNĐ Năm Sinh
9 1996.678.1996 STK NĂM SINH 3.333.000 VNĐ Năm Sinh