Home
STK LIÊN VIỆT POST BANK
Tổng cộng có 3 STK
STT SỐ TK LOẠI TK GIÁ BÁN KHO MUA
1 0xxxx.3456789 STK THẤT QUÝ 4.500.000 VNĐ Thất Quý
2 0xxxx.9999999 STK THẤT QUÝ 4.500.000 VNĐ Thất Quý
3 0xxxx.8888888 STK THẤT QUÝ 4.500.000 VNĐ Thất Quý