Home
STK NGŨ QUÝ
Tổng cộng có 9 STK
STT SỐ TK NGÂN HÀNG GIÁ BÁN KHO MUA
1 88.123456.99999 AGRIBANK 9.000.000 VNĐ Ngũ Quý
2 88.012345.99999 AGRIBANK 9.000.000 VNĐ Ngũ Quý
3 11.886.886.33333 MB BANK 1.990.000 VNĐ Ngũ Quý
4 6333999399999 MB BANK 1.990.000 VNĐ Ngũ Quý
5 3666999399999 MB BANK 1.990.000 VNĐ Ngũ Quý
6 6638.6638.66666 MB BANK 1.990.000 VNĐ Ngũ Quý
7 99.886.886.33333 MB BANK 1.990.000 VNĐ Ngũ Quý
8 33.886.886.33333 MB BANK 1.990.000 VNĐ Ngũ Quý
9 22.886.886.33333 MB BANK 1.990.000 VNĐ Ngũ Quý